Zapytanie ofertowe 1/04/2017 z dnia 10.04.2017 r

Zapytanie ofertowe 1/04/2017 z dnia 10.04.2017 r. zgodnie z zasadą konkurencyjności pn.: Wykonanie gospodarczej mapy interaktywnej Subregionu Tarnowskiego (powiaty brzeski, dąbrowski i tarnowski), w ramach projektu pn. „Promocja potencjału gospodarczego Subregionu Tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej”-Nr RPMP.03.03.01-12-0109/16

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Przedsiębiorca Małopolska, Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1. Promocja gospodarcza Małopolski. Projekt realizowany w partnerstwie trzech instytucji: Fundacja Małopolska Izba Samorządowa w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, ul. Stradomska 11 (lider projektu), Tarnowski klaster Przemysłowy S.A., z siedzibą w Tarnowie, ul. Słowackiego 33-37 (Partner), Gmina Brzesko z siedzibą w Brzesku, ul. Głowackiego 51 (Partner).

unijne1

I. Znak sprawy:RPMP.03.03.01-12-0109.16.1

II. Zamawiający:

Gmina Brzesko

Ul. Głowackiego 51

32-800 Brzesko

Tel. + 48/ 14 68 63 100

Fax. +48/ 14 68 65 345

III. Tryb udzielenia zamówienia:

zgodnie z zasadą

Zamówienie jest prowadzone w trybie zapytania ofertowego zgodnie z zasada konkurencyjności, o której mowa w sekcji 6.6.2 Podręcznik kwalifikowania wydatków objętych dofinansowaniem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020. Wytyczne Programowe Instytucji Zarządzającej RPO WM 2014-2020 (stan na 24 stycznia 2017 r.)

 1. Wspólny Słownik CPV:

72000000-5 – usługi informatyczne, opracowywania oprogramowania, internetowe i wsparcia

72415000-2 usługi hostingowe dla stron www

72413000-8 – usługi w zakresie projektowania stron www

 1. Opis przedmiotu zamówienia:
 2. Nazwa zamówienia

Wykonanie gospodarczej mapy interaktywnej Subregionu Tarnowskiego (powiaty brzeski, dąbrowski i tarnowski), która zostanie umieszczona na będącym w trakcie opracowania portalu gospodarczym Subregionu Tarnowskiego www.tarnowskie.biz.pl, w ramach projektu pn. „Promocja potencjału gospodarczego Subregionu Tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej”- Nr RPMP.03.03.01-12-0109/16

 1. Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa polegająca na wykonaniu gospodarczej mapy interaktywnej  Subregionu Tarnowskiego (powiaty brzeski, dąbrowski i tarnowski), która zostanie umieszczona na będącym w trakcie opracowania portalu gospodarczym Subregionu Tarnowskiego. Zamówienie będzie ponadto polegało na przygotowaniu portalowej galerii zdjęć, wdrożeniu automatycznego tłumacza  oraz dwóch modułów portalu prezentujących oferty terenów inwestycyjnych gmin oraz oferty firm poszukujących kooperantów wg listy opisanej w załączniku nr 1 do zapytania ofertowego w punktach 3.5.1 i 3.5.2.  Informacje, które zostaną zamieszczone na mapie interaktywnej zostaną następnie połączone z modułami dotyczącymi ofert gmin i firm, które Wykonawca zamieści na portalu gospodarczym Subregionu Tarnowskiego. Produkty powstałe w wyniku zamówienia mają zostać podłączone do portalu wskazanego Wykonawcy przez Zamawiającego. W przypadku braku gotowości portalu powstałe produkty powinny być przygotowane w sposób umożliwiający podłączenie do portalu w każdej chwili. Dodatkowo Wykonawca przeprowadzi szkolenie dla maksymalnie 10 osób pełniących funkcję redaktorów.

W ramach zamówienia Wykonawca zapewni opiekę serwisową i nadzór techniczny wraz z pomocą serwisową dla administratora i redaktorów przez okres 12 miesięcy

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego.

3.Źródło finansowania:

Zamówienie w ramach projektu „Promocja potencjału gospodarczego Subregionu Tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej” Nr RPMP.03.03.01-12-0109/16, projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3. Przedsiębiorca Małopolska, Działanie 3.3. Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki, Poddziałanie 3.3.1. Promocja gospodarcza Małopolski. Projekt realizowany w partnerstwie trzech instytucji: Fundacja Małopolska Izba Samorządowa w Krakowie, z siedzibą w Krakowie, ul. Stradomska 11 (lider projektu), Tarnowski klaster Przemysłowy S.A., z siedzibą w Tarnowie, ul. Słowackiego 33-37 (Partner), Gmina Brzesko z siedzibą w Brzesku, ul. Głowackiego 51 (Partner).

 1. Termin realizacji zamówienia

Termin rozpoczęcia realizacji zamówienia: z dniem podpisania umowy tj. 25 kwietnia 2017 r.

Zakończenia realizacji zamówienia, wraz ze szkoleniem i przekazaniem przedmiotu zamówienia : 21 dni roboczych od podpisania umowy, jednak nie później niż 17 maja 2017 r.

VII. Warunki udziału w postępowaniu

 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

a)posiadają odpowiednie kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności będącej przedmiotem zamówienia,

 1. b) posiadają minimum 5 letnie doświadczenie w tworzeniu portali internetowych i map interaktywnych Wykonawca powinien przedłożyć dokumenty potwierdzające wykonanie minimum 10 map interaktywnych.
 1. c) dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i kadrowym niezbędnym do wykonania zamówienia,
 2. d) są w sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na wypełnienie zobowiązań wynikających z zamówienia,
 3. e) nie podlegają wykluczeniu z udziału w postępowaniu, o którym mowa w punkcie zapytania ofertowego.
 4. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą SPEŁNIA/NIE SPEŁNIA w oparciu o informacje zawarte w przedstawionych oświadczeniach i dokumentach. Z ich treści musi jednoznacznie wynikać, że Wykonawca spełnia w/w warunki.

VIII. Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

1.Podpisany formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego

 1. Aktualny odpis z właściwego rejestru (potwierdzający posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności) np.: CEIDG,KRS wystawiony nie wcześniej niż 1 miesiąc przed terminem składania ofert.

3.Dokumenty potwierdzające posiadanie minimum 5 letniego doświadczenia w tworzeniu portali internetowych i map interaktywnych Wykonawca powinien przedłożyć dokumenty potwierdzające wykonanie minimum 10 map interaktywnych (certyfikaty, referencje, dyplomy itd.)

4.Oświadczenie, iż Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, stanowiące załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.

 1. Kryteria oceny ofert
 2. Przy ocenie ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami:
  1.1 Cena – waga max. 60/100 pkt – będzie obliczane wg wzoru:
  Ilość punktów = (Cena najniższa oferowana brutto/Cena badanej oferty brutto )x 60/100 pkt
  1.2 Termin wykonania 20/100 pkt – będzie obliczany wg wzoru:
  Ilość punktów = (Najkrótszy zaoferowany termin /Termin badanej oferty)x 20/100pkt
  1.3 Doświadczenie autora serwisów internetowych w wykonywaniu portali internetowych i/lub map interaktywnych dla instytucji o charakterze samorządowym lub rządowym 10/100 pkt – będzie obliczany wg wzoru Ilość punktów = (Doświadczenie autora serwisów internetowych (ilość wykonanych autorskich serwisów internetowych) badanej oferty/ Największe doświadczenie autora serwisów internetowych (ilość wykonanych autorskich serwisów internetowych) spośród złożonych ofert x10/100 pkt

1.4 Gotowość poniesienia dodatkowych kar umownych określonych w  § 11 pkt. 1 załączonego projektu Umowy w wysokości 0,20% wynagrodzenia za każdy rozpoczęty dzień roboczy opóźnienia, i nie dłużej niż 15 dni oraz  0,30% wynagrodzenia za każdy następny dzień opóźnienia – 10/100 pkt. Wykonawca gotowy do poniesienia dodatkowych kar umownych zaznacza w formularzu ofertowym opcję „TAK” przez co uzyskuje 10 punktów.

 1. Spośród złożonych ofert zostanie wybrana ta, która odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszym Zamówieniu i uzyskała najwyższą liczbę punktów wyliczoną wg. powyższego wzoru.

3.Obliczenia dokonywane będą z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

 1. Cenę oferty należy podać w kwocie netto, z wyszczególnieniem podatku VAT w polskich złotych.
 2. Podana cena będzie obowiązywać strony przez cały okres realizacji zamówienia i obejmuje ona wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia.
 3. Jeżeli Zamawiający nie może dokonać wyboru oferty najkorzystniejszej ze względu na to, że złożone oferty uzyskała taka sama punktację, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych
 4. Wykonawcy składający oferty dodatkowe nie mogę zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych uprzednio ofertach.
 5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza uchyla się od realizacji zamówienia, Zamawiający może wybrać ofertę kolejną, której przyznano największą liczbą punktów spośród złożonych wcześniej ofert.
 1. Wykluczenia:

Z udziału w postępowaniu wykluczone są podmioty powiązane (osobowo lub kapitałowo)
z Zamawiającym i Partnerami projektu, w ramach którego prowadzone jest zapytanie ofertowe.

 1. Miejsce, termin składania i otwarcia ofert.
 2. Termin składania ofert upływa w dniu 18 kwietnia 2017 r. o godzinie 15.30
 3. Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny numer
 4. Ofertę należy złożyć:
 5. a) osobiście w zaklejonej kopercie na adres Zamawiającego: Urząd Miejski w Brzesku ul.Głowackiego 51, 32-800 Brzesko z dopiskiem oferta na Wykonanie gospodarczej mapy interaktywnej Subregionu Tarnowskiego w ramach projektu „Promocja potencjału gospodarczego Subregionu Tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej”- Nr RPMP.03.03.01-12-0109/16

lub

 1. b) złożyć za pośrednictwem poczty na adres Zamawiającego: Urząd Miejski w Brzesku ul.Głowackiego 51, 32-800 Brzesko z dopiskiem oferta na Wykonanie gospodarczej mapy interaktywnej Subregionu Tarnowskiego w ramach projektu „Promocja potencjału gospodarczego Subregionu Tarnowskiego w kraju i na arenie międzynarodowej”- Nr RPMP.03.03.01-12-0109/16

lub

c)przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy: fundusze@brzesko.pl, w tytule emaila wpisać: Oferta na Wykonanie gospodarczej mapy interaktywnej Subregionu Tarnowskiego

 1. Za termin złożenia oferty uważa się jej termin wpływu do Zamawiającego, Oferty złożone po terminie zostaną niezwłocznie zwrócone Wykonawcy bez otwierania.

 

XII. Opis sposobu przygotowania ofert.

 1. Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
 2. Ofertę należy złożyć w języku polskim w formie pisemnej w jednym egzemplarzu
 3. Oferta powinna być czytelna i podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy
 4. Jeżeli oferta zostanie podpisana przez pełnomocnika Wykonawcy, dodatkowo należy załączyć pełnomocnictwo do reprezentowania w niniejszej procedurze zapytania ofertowego.
 5. Za podpisanie oferty uznaje się czytelny podpis wraz z pieczątką firmową
 6. Zaleca się, aby wszystkie strony oferty były trwale ze sobą połączone i kolejno ponumerowane. Jeżeli Wykonawca wprowadzi poprawki lub korekty na składanych dokumentach powinien złożyć podpis przy korekcie wraz z datą.
 7. Wymaga się aby oferta dostarczona osobiście lub za pośrednictwem poczty była dostarczona w zaklejonej kopercie.
 8. Treść oferty musi odpowiadać treści zapytania ofertowego i zostać sporządzona według formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego.
 9. Formularz oferty stanowiący załącznik nr 2 do zapytania ofertowego oraz oświadczenie – załącznik nr 4 powinny zostać złożone w oryginale.
 10. Załączane do oferty dokumenty (zaświadczenia, certyfikaty, referencje, dyplomy)powinny być złożone w formie kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 11. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia wynikające z nienależytego oznakowania koperty lub braku któregokolwiek z dokumentów lub wymaganych informacji, w szczególności za nieterminowe dostarczenie oferty lub przedterminowe otwarcie.

XIII. Sposób porozumiewania się z Zamawiającym:

 1. Zamawiający ustala, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie lub drogą elektroniczną na adres: fundusze@brzesko.pl z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.
 2. Zamawiający wymaga, aby oferty wraz z dokumentami i oświadczeniami wymaganymi przez Zamawiającego, były składane pod rygorem nieważności w formie pisemnej.
 3. Zamawiający wymaga, aby wyjaśnienia dotyczące treści złożonych ofert oraz dotyczące oświadczeń i dokumentów, o których mowa w pkt VIII były składane pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

Do kontaktów z Wykonawcami uprawniony jest :Rafał Najdała tel. 14 68 65 178

 

XIV. Termin związania ofertą:

Wykonawca związany będzie złożoną ofertą przez okres 30 dni, licząc od dnia upływu terminu składania ofert.

 1. Zastrzeżenia Zamawiającego:
 2. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do złożenia wyjaśnień w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 3. Zamawiający zastrzega sobie możliwość wezwania Wykonawcy do uzupełnienia oferty o brakujące dokumenty w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.
 4. Zamawiający zastrzega możliwość unieważniania zapytania ofertowego w przypadku braku wystarczających środków finansowych zarezerwowanych na jego realizację.

Załączniki:

Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia.

Załącznik nr 2: Formularz oferty.

Załącznik nr 3: Projekt umowy

Załącznik nr 4: Oświadczenie o niezaleganiu.

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Migawka. Comments are currently closed.