Talenty Małopolski

28 kwietnia w Domu Ludowym w Jadownikach odbędą się powiatowe eliminacje konkursu „Talenty Małopolski”. Głównym organizatorem konkursu jest Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach. W eliminacjach powiatowych mogą brać udział uczestnicy w wieku od 6 do 21 lat, którzy prezentować będą formy taneczne i muzyczne.

-W tym roku odbywa się 30., jubileuszowa edycja konkursu, nad którym patronat sprawuje Piwnica pod Baranami. Na teren powiatu brzeskiego konkurs zawitał w 2009 roku. Zapraszamy do udziału w eliminacjach powiatowych dzieci i młodzież, a także dorosłych uczestników, do 21. roku życia. Wystartować będzie można w dwóch kategoriach – muzycznej i tanecznej. Zwycięzcy zakwalifikują się do finału wojewódzkiego, który odbędzie się w Dobczycach – mówi koordynator eliminacji powiatowych, Michał Krzywda.

REGULAMIN KONKURSU:

I. ORGANIZATOR:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach

II. OPIEKA MERYTORYCZNA:
Stowarzyszenie Sztuki i Edukacji Artystycznej w Krakowie

III. WSPÓŁORGANIZATORZY ELIMINACJI Z TERENU POWIATU BRZESKIEGO:
Gmina Brzesko
Rada Sołecka wsi Jadowniki

IV. PATRONAT HONOROWY:
„Piwnica pod Baranami” w Krakowie

V. PATRONAT MEDIALNY:
Myślenice iTV Telewizja Powiatowa

VI. CELE FESTIWALU:
1. Propagowanie muzyki i tańca jako form artystycznego wyrazu dzieci i młodzieży.
2. Wspieranie rozwoju artystycznego młodych, uzdolnionych ludzi.
3. Wyłonienie w drodze konkursu „Talentów Małopolski” – najlepszych w dziedzinie muzyki i tańca solistów, duetów, zespołów dziecięcych i młodzieżowych.
4. Wymiana doświadczeń kulturalnych między uczestnikami, instruktorami, sędziami z różnych regionów Małopolski.

VII. UCZESTNICY:
1. Młodzi ludzie z województwa małopolskiego (dzieci i młodzież w wieku od 6 do 21 lat), prezentujący różne formy muzycznego i tanecznego wyrazu.
2. W Festiwalu mogą wziąć udział zarówno reprezentanci szkół, domów kultury, świetlic, klubów, placówek kulturalno-oświatowych, jak i uczestnicy niezrzeszeni.
3. W przypadku dużej ilości kandydatów z jednej instytucji, zainteresowanych udziałem
w Festiwalu – zgłoszenie do eliminacji powiatowych winno być poprzedzone konkursem wewnętrznym, zorganizowanym przez daną jednostkę patronującą.
4. Kategorie:
A) SOLIŚCI:
A1) od 6 do 9 lat
A2) od 10 do 15 lat
A3) od 16 do 21 lat
B) DUETY:
B1) od 6 do 9 lat *
B2) od 10 do 15 lat *
B3) od 16 do 21 lat *
* o przydziale do kategorii wiekowej decyduje wiek starszego uczestnika

C) ZESPOŁY:
C1) od 6 do 9 lat **
C2) od 10 do 15 lat **
C3) od 16 do 21 lat **
** Jeżeli 25% uczestników nie spełnia wymogów danej kategorii wiekowej – zespół
kwalifikuje się do kategorii starszej.

VII. ZASADY OGÓLNE FESTIWALU:
1. Festiwal ma formułę konkursu. Adresowany jest do dzieci i młodzieży.
2. Wyłonienie laureatów „Talentów Małopolski” odbywa się drogą dwuetapową:
– etap pierwszy: eliminacje powiatowe
– etap drugi: finał wojewódzki w Dobczycach.
Trzeci etap Festiwalu stanowią koncerty laureatów.
3. Festiwal dotyczy 2 form artystycznego wyrazu: muzyki i tańca:
a) Forma Muzyczna:
– dopuszcza się do udziału w Festiwalu: wokalistów, instrumentalistów, duety, zespoły (wokalne, wokalno – instrumentalne, instrumentalne).
– festiwal nie dotyczy muzyki klasycznej oraz folkloru.
– uczestnicy biorący udział w przesłuchaniach form muzycznych, podczas prezentacji konkursowej wykonują 1 utwór nieprezentowany w ubiegłych latach. Mile widziane nowe aranżacje i interpretacje. Jury może poprosić o wykonanie 2 utworu. Repertuar winien być dostosowany do wieku
oraz poziomu warsztatowego uczestnika.
b) Forma Taneczna:
– dopuszcza się do udziału w Festiwalu: solistów, duety, zespoły, które prezentują: taniec nowoczesny, taniec towarzyski – formuła show, cheerleaders, break-dance, polskie tańce narodowe w formie towarzyskiej – formuła show, freestyle, miniaturę taneczną, inscenizację taneczną, widowisko taneczne, formacje taneczne, itp.
– festiwal nie dotyczy par prezentujących program tańców sportowych (turniejowych).
– uczestnicy biorący udział w konkursie form tanecznych przygotowują i prezentują jedną kompozycję taneczną (nieprezentowaną w latach ubiegłych), której czas trwania nie może przekroczyć odpowiednio: soliści, duety, pary – 5 min, zespoły – 6 min.
4. Utwory muzyczne wykorzystane w prezentacjach nie mogą zawierać słów obraźliwych
i wulgaryzmów. W przypadku stwierdzenia przez komisję naruszenia tego punktu regulaminu, prezentacja może zostać przerwana, a uczestnik zdyskwalifikowany.
5. Za organizację etapów powiatowych odpowiadają wybrane domy kultury, starostwa powiatowe, stowarzyszenia. W eliminacjach powiatowych mogą brać udział wyłącznie wykonawcy działający
w granicach administracyjnych danego powiatu.
6. Eliminacje powiatowe odbywają się przy świetle białym.
7. Udział w Festiwalu jest równoznaczny z akceptacją warunków technicznych i lokalowych jakimi dysponuje organizator.
8.W finale wojewódzkim uczestnicy prezentują wyłącznie programy, z którymi zakwalifikowali się podczas eliminacji powiatowych.
9. Koszty przejazdu oraz ubezpieczenia uczestników ponoszą instytucje delegujące.
10. W przypadku korzystania przez uczestników z gotowych podkładów muzycznych, należy dostarczyć je wyłącznie na nośniku CD w formacie AUDIO.
11. Organizatorzy wszystkich etapów Festiwalu mają obowiązek zatrudnienia jury, w skład którego wchodzić będzie minimum 3 specjalistów z dziedziny muzyki i tańca – powołanych przez głównego organizatora.
12. Jury dokona oceny uczestników w oparciu o ustalone, powszechnie stosowane kryteria artystyczne (m.in. dobór repertuaru, interpretacja, warsztat, ogólne wrażenie artystyczne, kompozycja, etc.)
13. Podczas eliminacji powiatowych Jury nominuje uczestników do Finału Wojewódzkiego
w Dobczycach.
14. Sprawy nieujęte w Regulaminie bądź sprawy sporne rozstrzyga Dyrektor Festiwalu. Od decyzji istnieje możliwość odwołania do Zarządu Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej.
VIII.KARTY ZGŁOSZENIA:
Kopię kart zgłoszeń należy przesyłać na adres talentyjadowniki@gmail.com do dnia 25 kwietnia 2017 r. Oryginał należy przedłożyć w dniu eliminacji. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do dalszego etapu uczestników, którzy nie złożą prawidłowo wypełnionych oryginałów kart zgłoszeń.

IX. KLAUZULA DOTYCZĄCA AUTORSKICH PRAW MAJĄTKOWYCH, WIZERUNKU I DANYCH OSOBOWYCH:
1. Biorąc udział w festiwalu wykonawca udziela niewyłącznej i nieodpłatnej licencji na niekomercyjne wykorzystanie zdjęć i nagrań, na których zarejestrowany jest jego wizerunek oraz głos Stowarzyszeniu Sztuki i Edukacji Artystycznej w Krakowie oraz organizatorowi, tj. Miejsko-Gminnemu Ośrodkowi Kultury i Sportu w Dobczycach.
2. Biorąc udział w Festiwalu, wykonawca wyraża zgodę na przetwarzanie i publikację danych osobowych do celów statutowych Stowarzyszenia Sztuki i Edukacji Artystycznej w Krakowie oraz organizatora, tj. Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Dobczycach (zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych Dz. U. Nr 133, poz. 883).

X. TERMINY I MIEJSCA:

• Eliminacje z terenu powiatu brzeskiego:
28 kwietnia 2017r. (piątek)
Dom Ludowy w Jadownikach
ul. Krakowska 98, 32-851 Jadowniki (powiat brzeski)
tel. +48 722 259 423, e-mail: talentyjadowniki@gmail.com

• Finał wojewódzki:
FORMY MUZYCZNE:
19 maja 2017r.
FORMY TANECZNE:
20 maja 2017r.
Regionalne Centrum Oświatowo – Sportowe
ul. Szkolna 43, 32-410 Dobczyce (powiat myślenicki)
tel. 12 2716 757, e-mail: biuro@mgokis.dobczyce.pl

Uczestnicy proszeni są o potwierdzenie udziału w finale do 5 maja 2017r.,
telefonicznie: 12 2716 757 lub e-mailowo: talentymalopolski@gmail.com.
Brak potwierdzenia skutkował będzie skreśleniem uczestnika/ów z list przesłuchań.

• Koncerty Laureatów: czerwiec 2017r.

XI. AKREDYTACJA ZA UDZIAŁ W FINALE:

Koszt akredytacji za udział w finale to kwota 15 zł/os. za każdą prezentację.
Zespoły liczące powyżej 10 os. płacą akredytację w wysokości 150 zł.
Kwota akredytacji naliczana będzie zgodnie z liczbą uczestników zadeklarowanych
na kartach zgłoszeń (wszelkie zmiany należy zgłosić do 5 maja 2017r.).

Faktury za akredytacje wystawiane są na życzenie uczestnika po wcześniejszym przesłaniu
informacji i danych (dane uczestnika, dane do faktury, forma płatności i data płatności)
na adres dplonka@mgokis.dobczyce.pl do dnia 20.05.2017r.

Akredytacja za udział w Finale Wojewódzkim płatna jest przelewem do 5 maja 2017r. na rachunek:
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 43
nr konta: 20 8602 0000 0000 0225 2430 0001
(w tytule przelewu należy podać nazwę zespołu, duetu lub solisty oraz dopisek „Finał Talenty 2017”)
lub gotówką w dniu finału (przed występem).

XII. INFORMACJE:

Adrian Kulik – dyrektor Festiwalu
Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Dobczycach
32-410 Dobczyce, ul. Szkolna 43
tel. 503 157 486
talentymalopolski@gmail.com
www.talentymalopolski.pl

Michał Krzywda – Koordynator eliminacji z terenu powiatu brzeskiego
Rada Sołecka wsi Jadowniki
talentyjadowniki@gmail.com
www.jadowniki.pl/talenty
tel. +48 722 259 423

KARTY ZGŁOSZEŃ:

KARTA ZGŁOSZENIA FORMY MUZYCZNE
(WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)

1. SOLISTA/DUET/ZESPÓŁ*: ………………………..………………………………….……….………………
2. ROK URODZENIA**: ………………………………………………………………………………………….
3. JEDNOSTKA DELEGUJĄCA (PATRONAT): ……………………….……………………………………….
· ADRES KORESPONDENCYJNY: ………………………………………….……………………………………
· TELEFON KONTAKTOWY: ………………………………………………………………………………….
· E-MAIL: ………………………………………………………………………….……………………………..
4. INSTRUKTOR/OPIEKUN: ………………………………………………..…………………………………….
5. REPREZENTOWANY POWIAT: ……………………………………….…………………………………….
6. KATEGORIA*:
A) SOLIŚCI: B) DUETY: C) ZESPOŁY:
A1) od 6 do 9 lat B1) od 6 do 9 lat C1) od 6 do 9 lat
A2) od 10 do 15 lat B2) od 10 do 15 lat C2) od 10 do 15 lat
A3) od 16 do 21 lat B3) od 16 do 21 lat C3) od 16 do 21 lat
7. REPERTUAR:
I) TYTUŁ UTWORU:………………………………………………………….………….…………………
KOMPOZYTOR, AUTOR TEKSTU: ……………………………………………………………………
ARANŻACJA: ……………………………………………………………………………………………
CZAS TRWANIA: …………………………….…………………………..………………………………
II) TYTUŁ UTWORU:………………………………………………………..…………….…………………
KOMPOZYTOR, AUTOR TEKSTU: ……………………………………………………………………
ARANŻACJA: ……………………………………………………………………………………………
CZAS TRWANIA: …………………………….…………………………..………………………………
8. ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: ………………………………………………………………..…….……………….
9. POTRZEBY TECHNICZNE: ………………………………………..………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………..….
X Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z zasadami Regulaminu Festiwalu i akceptuję go.
X Oświadczam, że posiadam zgodę na dysponowanie wizerunkiem i głosem osób występujących.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji o warsztatach, szkoleniach i konkursach drogą elektroniczną.

…………………………………….. ……………………………..
miejscowość i data podpis

* niewłaściwe skreślić
** dotyczy solisty
KARTA ZGŁOSZENIA FORMY TANECZNE
(WYPEŁNIĆ DRUKOWANYMI LITERAMI)

1. SOLISTA/DUET/ZESPÓŁ*: ………………………..………………………………….……….………………
2. ROK URODZENIA**: ………………………………………………………………………………………….
3. JEDNOSTKA DELEGUJĄCA (PATRONAT): ……………………….……………………………………….
· ADRES KORESPONDENCYJNY: ………………………………………….……………………………………
· TELEFON KONTAKTOWY: ………………………………………………………………………………….
· E-MAIL: ………………………………………………………………………….……………………………..
4. INSTRUKTOR/OPIEKUN: ………………………………………………..…………………………………….
5. REPREZENTOWANY POWIAT: ……………………………………….…………………………………….
6. KATEGORIA*:
A) SOLIŚCI: B) DUETY: C) ZESPOŁY:
A1) od 6 do 9 lat B1) od 6 do 9 lat C1) od 6 do 9 lat
A2) od 10 do 15 lat B2) od 10 do 15 lat C2) od 10 do 15 lat
A3) od 16 do 21 lat B3) od 16 do 21 lat C3) od 16 do 21 lat
7. NAZWA CHOREOGRAFII: ………………………………………………..………………………………….
8. AUTOR CHOREOGRAFII: ………………………………………………..…………………………………..
9. MUZYKA (AUTOR, TYTUŁ): ……………………………………………..………………………………….
10. CZAS TRWANIA: ……………………………………………………………..………………………………
11. ILOŚĆ UCZESTNIKÓW: ……………………………………………………………..………………….…..
12. POTRZEBY TECHNICZNE: ………………………………………..………………………………….…….
………………………………………………………………………………………………………………..….
X Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z zasadami Regulaminu Festiwalu i akceptuję go.
X Oświadczam, że posiadam zgodę na dysponowanie wizerunkiem osób występujących.
Wyrażam zgodę na przesyłanie informacji o warsztatach, szkoleniach i konkursach drogą elektroniczną.
…………………………………….. ……………………………..
miejscowość i data podpis
* niewłaściwe skreślić
** dotyczy solisty

talenty-malopolski-2017-plakat

 

This entry was posted by Zofia Sitarz, on at and is filed under News. Comments are currently closed.