Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykazy nieruchomości będących własnością Gminy Brzesko przeznaczonych do dzierżawy.

Bliższych informacji dotyczących powyższego wykazu udziela Wydział Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzesku pokój 119 I piętro, tel. 14 – 68-65-157.

 

Wykaz nr 1:

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

Þ    1262/7, 2747/15
2. Powierzchnia dzierżawy

 

Þ    50,0 m2
3. Numer księgi wieczystej

 

Þ     61095, 37901
4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ     obręb Brzesko

Þ     

Þ      Teren jest sklasyfikowany jako B.

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ     garaże o charakterze tymczasowym

Þ

8. Stawka czynszu

rocznego za 1,0 m2 netto

Þ     12,62 zł netto za 1,0 m2,
do podanej stawki dolicza się podatek VAT
w wysokości wg obowiązującej ustawy
9 Termin wnoszenia opłat Þ    15 maja każdego roku

 

 

 

10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji, dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2015r. poz.1774 ze zm.).Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.
11 Czas trwania dzierżawy do trzech lat

 

Wykaz nr 2:

1. Numer działki ewidencyjnej

 

Þ     1016/1
2. Powierzchnia dzierżawy

 

Þ    0,01 ha
3. Numer księgi wieczystej

 

Þ    49876
4.

 

5.

Położenie

 

Opis nieruchomości

 

Þ    obręb Jasień

Þ     

Þ      Teren jest sklasyfikowany jako Br/R IIIb

 

6. Forma dzierżawy

 

Þ    tryb bezprzetargowy

 

7. Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy Þ     dojazd do nieruchomości

 

8. Stawka czynszu

rocznego za 1,0 m2 netto

Þ     8,92 zł netto za 1,0 m2, do podanej stawki dolicza się podatek VAT w wysokości wg obowiązującej ustawy

 

9 Termin wnoszenia opłat Þ    31 marca każdego roku, za wyjątkiem roku 2017, w którym termin płatności ustala się na dzień 15 maja 2017r.

 

10 Zasady aktualizacji opłat Czynsz z tytułu dzierżawy będzie podlegał waloryzacji, dokonywanej wskaźnikiem opublikowanym przez Prezesa GUS stosownie
do art.5 ustawy z dnia z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U.
z 2015r. poz.1774 ze zm.).Waloryzacja będzie uwzględniona
w fakturze VAT i nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.
11 Czas trwania dzierżawy do trzech lat

 

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.