Wykaz nieruchomości do zbycia

Burmistrz Brzeska podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Brzesko, położonej w Jadownikach  przy ul. św. Prokopa – przeznaczonej do zbycia.

Bliższych informacji dotyczących poniższego wykazu udziela Wydział Geodezji, Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzesku pokój nr 120, I piętro  tel. (14) 68-65-170.

 

1. Numer działki ewidencyjnej

 

  3413/3 (powstała z podziału działki nr 3413/2)
2. Powierzchnia działki

 

  0,0035 ha
3. Numer księgi wieczystej

 

 TR1B/00053928/6
4. Położenie

 

 Obręb ewidencyjny Jadowniki

 

5. Opis nieruchomości

 

Działka niezabudowana w kształcie zbliżonym do trójkąta będąca własnością Gminy Brzesko, położona w Jadownikach                     przy ul. św. Prokopa.

Z uwagi na jej małe i nieforemne gabaryty oraz przyleganie do pasa drogowego drogi powiatowej, wykorzystanie działki nr 3413/3  jako samodzielnej nieruchomości jest niemożliwe.

6. Przeznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego

 

Dla działki nr 3413/3 brak jest obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast  w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy uchwalonym uchwałą Rady Miejskiej nr XL/286/98 dnia 15.06.1998 r. działka położona jest w strefie urbanizacji typu miejskiego i podmiejskiego.
7. Forma zbycia

 

Sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz właściciela nieruchomości przyległej stanowiącej działki nr 3414/1 i 3415/2 dla poprawy warunków jej zagospodarowania.

 

8. Cena za całą nieruchomość

 

1575,00 zł +23% VAT= 1937,25 zł

 

9. Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu działki nr 3413/3 na podstawie art. 34
ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami powinny złożyć wniosek do tutejszego Urzędu do dnia 02 maja 2017 r. włącznie.6 tygodni  od dnia wywieszenia wykazu 

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Z magistratu. Comments are currently closed.