Do sprzedaży nieruchomość w rejonie ulic Wiejska – W. Kossaka w Brzesku

Burmistrz Brzeska  ogłasza III publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż  niezabudowanej nieruchomości gruntowej przeznaczonej pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, położoną w rejonie ulic Wiejska – W. Kossaka w Brzesku  stanowiącą własność Gminy Brzesko. I przetarg odbył się w dniu 06.07.2016r. II przetarg odbył się w dniu 29.11.2016r.

 

  1. Nieruchomość oznaczona

numerami działek ewidencyjnych:         764/3, 648/8, 767/4, 766/6, 766/5

Łączna powierzchnia działek:                    0,1337 ha

Numer księgi wieczystej:                           TR1B/00055848/5, TR1B/00039965/3,

Cena wywoławcza gruntu:                       142 000,00 zł  +  VAT 23%

Wysokość wadium:                                   20 000,00 zł

  1. Opis nieruchomości:

działki położone są w rejonie ulic Wiejska-W. Kossaka, o kształcie zbliżonym do prostokąta ze spadkiem w kierunku północnym, przez działki przebiega rów melioracyjny co wymaga konserwacji oraz zachowania odległości ewentualnej zabudowy minimum 3m od górnej krawędzi skarpy rowu, ewentualna zabudowa rowu lub zmiana jego trasy wymaga odpowiednich pozwoleń, elementy infrastruktury technicznej znajdują się w zasięgu. Klasa gruntu: RV, ŁIV, W/ŁIV. Działki nie są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Decyzją o warunkach zabudowy z dnia 24.09.2013r. znak: ITK.III.6730.90.2013.PP działki zostały przeznaczone pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne.

Nieruchomości stanowiące przedmiot przetargu nie są obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma przeszkód prawnych w rozporządzaniu nimi.

Dla działek przeznaczonych do sprzedaży nie wykonano badań geotechnicznych gruntu.

Przetarg odbędzie się w dniu  20.04.2017r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku powiat Brzesko woj. małopolskie przy ul. B. Głowackiego 51 – sala obrad.

W przetargu mogą brać udział oferenci, którzy wpłacą wymagane wadium na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. B. Głowackiego 51   nr 18 8591 0007 0100 0902 1786 0006   w taki sposób aby w dniu 10.04.2017r. cała kwota znajdowała się na rachunku bankowym oraz podpiszą oświadczenie, które stanowi załącznik nr.1 do regulaminu przetargu, że zapoznali się z warunkami przetargu i znane im są uwarunkowania fizyczne i prawne związane z nieruchomością. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu oraz dowód tożsamości podlega przedłożeniu komisji przetargowej przed otwarciem przetargu. Wadium ulega przepadkowi w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od podpisania umowy notarialnej. Osoba reprezentująca w przetargu osobę prawną lub osobę fizyczną winna okazać stosowne pełnomocnictwo. Burmistrz Brzeska zastrzega sobie prawo odwołania przetargu z uzasadnionych przyczyn, podając informację o odwołaniu przetargu do publicznej wiadomości.

Szczegółowych informacji na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać osobiście w Referacie Geodezji i Gospodarowania Mieniem Urzędu Miejskiego w Brzesku ul. B. Głowackiego 51 od poniedziałku do piątku w godz. 730 do 1530 pokój 116 lub telefonicznie (14) 68-65-127 ponadto treść ogłoszenia, oświadczenia i regulamin przetargu są dostępne na stronie internetowej pod adresem www.brzesko.pl  menu: nieruchomości oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Załączniki do przetargu

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.