Sprzedaż działki w Brzesku przy ulicy Okocimskiej

Burmistrz Brzeska ogłasza szósty publiczny nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż położonej w obrębie   Brzesko-miasto, stanowiącej własność Gminy Brzesko, niezabudowanej działki nr 2356/7 o pow. 0,1341 ha, objętej księgą wieczystą nr TR1B/00054296/3 prowadzoną przez Sąd Rejonowy   w Brzesku.

Przedmiotowa działka położona jest w Brzesku przy ulicy Okocimskiej, do której bezpośredniego przylega lecz z uwagi na ukształtowanie terenu dostęp do tej ulicy zapewniony został poprzez obciążenie działki gminnej nr 2356/5 służebnością przejazdu i przechodu zgodnie z treścią zapisu uprawnienia ujawnionego w dziale I-Sp księgi wieczystej nr TR1B/00054296/3.

W bezpośrednim sąsiedztwie zbywanej działki istnieją nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi Okocimska 40 i Okocimska 42.

 1. Działka nr 2356/7 nie jest objęta planem zagospodarowania przestrzennego, natomiast wydana została dla niej decyzja Burmistrza Brzeska znak: ITK.III.6730.189.2014.as o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, ustalająca warunki zabudowy budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym.
 2. W zasięgu możliwość pełnego uzbrojenia.
 3. Działka nieobciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi i nie ma prawnych przeszkód do rozporządzania nią. Nie stanowi też przedmiotu zobowiązań.
 4. Granice zbywanej działki przyjmuje się według ewidencji gruntów i nie będą one wznawiane geodezyjnie przez sprzedającego.
 5. Działka nr 2356/7 została przeznaczona do zbycia zarządzeniem Burmistrza Brzeska nr 210/2015 z dnia 10 września 2015 r.
 6. Pierwszy przetarg odbył się w dniu 14 grudnia 2015 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
 7. Drugi przetarg odbył się w dniu 02 marca 2016 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
 8. Trzeci przetarg odbył się w dniu 25 maja 2016 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
 9. Czwarty przetarg odbył się w dniu 05 sierpnia 2016 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
 10. Piąty przetarg odbył się w dniu 28 października 2016 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.
 11. Cena wywoławcza nieruchomości w szóstym przetargu wynosi 105.300,00 zł, a do ceny osiągniętej w przetargu doliczony zostanie podatek VAT w stawce 23%.
 12. Wadium 10.000,00 zł.
 13. Osoby fizyczne lub prawne zamierzające uczestniczyć w przetargu winny dokonać wpłaty wadium w takim terminie, aby w dniu 31 marca 2017 r., cała kwota znajdowała się na rachunku bankowym Urzędu Miejskiego w Brzesku; nr 18 8591 0007 0100 0902 1786 0006 prowadzonym przez Krakowski Bank Spółdzielczy Oddział Szczurowa. Przy wpłacie wadium koniecznie należy podać numer działki, której przetarg dotyczy.
 14. Przetarg odbędzie się w dniu 07 kwietnia 2017 r. o godzinie 1000 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Brzesku przy ulicy Głowackiego 51 (przewiązka przed Salą Obrad), powiat Brzesko,             małopolskie.
 15. Osoby reprezentujące w przetargu inne osoby fizyczne lub osoby prawne winny posiadać stosowne   pełnomocnictwo.
 1. Jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia tej umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.
 2. Niniejsze ogłoszenie jest wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Brzesku przy ulicy Głowackiego nr 51. Ponadto treść tego ogłoszenia, regulaminu przetargu i oświadczenia są dostępne na stronie internetowej pod adresem brzesko.pl, oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Brzesko.

 

Szczegółowe informacje na temat przetargu i regulaminu przetargu można uzyskać w godzinach pracy Urzędu (730– 1530) w Wydziale Geodezji Gospodarowania Mieniem i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Brzesku, ul. Głowackiego 51,  tel. (14) 68-65-170  (pokój 120).

Regulamin przetargu

1

 

This entry was posted by Agnieszka Lechowicz, on at and is filed under Nieruchomości. Comments are currently closed.